top of page

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

plakat-o-dofinansowaniu-pfron.jpg

Trwa nabór uczestników do projektu „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” (dalej: Projekt) w ramach konkursu „Działamy razem” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 30 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań.

Projekt skierowany jest do osób, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy i spełniają łącznie poniższe warunki:
 

  • posiadające orzeczoną niepełnosprawność – udokumentowaną orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

  • w wieku aktywności zawodowej, tzn. w przedziale 18–60 lat w przypadku kobiet oraz 18–65 lat w przypadku mężczyzn;

  • nieaktywne zawodowo (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
  • zamieszkujące teren województwa mazowieckiego (15 osób) lub małopolskiego (15 osób);

  • nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:
a) przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) na podstawie  kompleksowej funkcjonalnej diagnozy  sporządzonej w trakcie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym (5 godz., w tym 2 godz. z psychologiem, 2 godz. z doradcą zawodowym oraz 1 godz. spotkanie trósjtronne));

b) wsparcie psychologiczne w zależności od rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego (6 godz.);
c) coaching w zależności od rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego (2 godz.);
d) wsparcie pośrednika pracy (śr. 20 godz.);
e) sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego i specjalizacyjnego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (dla 6 Uczestników) (średnio 1900 zł na Uczestnika);
f) trzymiesięczne staże aktywizacyjne wraz ze stypendium stażowym w wysokości 120% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (dla 16 Uczestników), wypłacane na określonych warunkach;

 

Aby zgłosić się do udziału, należy przesłać na adres mailowy biura projektu:
 

  • wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  • dokument potwierdzający status na rynku pracy (zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy lub zaświadczenie z ZUS).


Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Change4Good sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: dzialamyrazem@change4good.pl
Tel: 662 598 232

Projekt jest realizowany  w okresie: 01.03.2023 – 31.03.2024

Wartość projektu finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 249 826,82 zł 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

 

Dokumenty do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz rekrutacyjny
3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Wzór wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia (dla osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

ZAPYTANIA O CENĘ:

1. Zapytanie cenowe - pośrednik pracy

bottom of page